I. Γενικοί όροι χρήσης των ιστοσελίδων του ομίλου WALTER GROUP

I.1. Πεδίο ισχύος και έκταση παροχής

(1) Αντικείμενο των παρόντων όρων είναι η χρήση των ιστοσελίδων, της ιστοσελίδας που διατίθενται από την LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG , Διεθνής Οργανισμός Μεταφορών, και τις με αυτήν συνδεόμενες επιχειρήσεις του ομίλου («Όμιλος WALTER GROUP»).

(2) Η παρούσα σελίδα περιέχει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Με την κλήση ή χρήση της ιστοσελίδας (στη συνέχεια «χρήση») όλοι οι χρήστες και επισκέπτες αποδέχονται την ισχύ των γενικών όρων χρήσης. Ο όμιλος WALTER GROUP επιφυλάσσεται του δικαιώματός του ανά πάσα στιγμή αλλαγής των όρων χρήσης κατά την κρίση του.

(3) Εναλλακτική για εγγεγραμμένους χρήστες:
Κάνοντας κλικ στο πεδίο «συμφωνώ» ή «αποστολή» ο χρήστης αποδέχεται δεσμευτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Ο όμιλος WALTER GROUP επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής των προκείμενων όρων χρήσης κατά την κρίση του. Ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει εκ νέου με τους παραπάνω όρους χρήσης με κλικ στο πεδίο «συμφωνώ» ή «αποστολή» για να του είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών του ομίλου WALTER GROUP.

(4) Ο όμιλος WALTER GROUP προσφέρει στην ιστοσελίδα πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο ή την επιχείρηση για πελάτες, συμμετέχοντες στην αγορά μεταφορών και υποψήφιους. Για ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. LOADS TODAY, πύλη πελατών) η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.

(5) Ο όμιλος WALTER GROUP δικαιούται να παύει την ιστοσελίδα εν μέρει ή ολικά και να τροποποιεί κατά βούληση τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες. Η WALTER GROUP δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την αδιάληπτη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP. Δικαίωμα χρήσης ή διατήρησης της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP δεν υφίσταται.

I.2. Προστατευμένα δικαιώματα/πνευματική ιδιοκτησία

(1) Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εικονογράφηση, κείμενα, εκφράσεις, σήματα, εικόνες, βίντεο, σχέδια) είναι πνευματική ιδιοκτησία του ομίλου WALTER GROUP ή των συμβαλλομένων της. Από τη χρήση της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP δεν γεννώνται για το χρήστη δικαιώματα εκμετάλλευσης ή χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα (π.χ. επαγγελματικά προστατευμένα δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφή δικαιώματα κλπ.) Η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση, συμπλήρωση ή άλλη εκμετάλλευση σημάτων, σχεδίων, εικόνων, κειμένων, τμημάτων των κειμένων και άλλων περιεχομένων της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP δεν επιτρέπεται. Εξαιρείται η αναπαραγωγή, εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση υλικού που προσφέρεται ρητά για χρήση.

I.3. Ευθύνη

(1) Ο όμιλος WALTER GROUP είναι υπεύθυνος μόνο σε περιπτώσεις πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο χρήστη από τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας του ομίλου.

(2) Ο όμιλος WALTER GROUP δεν επιβαρύνεται με κανενός είδους ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες, απευθείας ή επακόλουθες ζημίες ή απώλειες που υφίσταται ο χρήστης, ανεξάρτητα από το αν αυτές προέκυψαν από συμβόλαιο, δικαίωμα αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή κατ΄οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες::

(i) Διαφυγόν κέρδος και επακόλουθες ζημίες
(ii) Συμπτωματικές ζημίες και διαφυγόν κέρδος
(iii) Διαφυγή επιχειρηματικών δυνατοτήτων
(iv) Απώλεια φήμης και απώλεια δεδομένων

(3) Ο όμιλος WALTER GROUP έχει καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που διαθέτονται στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς και πλήρης κατά το χρόνο της παροχής τους. Ο όμιλος WALTER GROUP δεν διαβεβαιώνει και δεν αναλαμβάνει εγγύηση ή εγγυητική ευθύνη για τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, όπως π.χ. αντιγραφή αρχείων, υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, εξωτερικούς συνδέσμους ή άλλα περιεχόμενα που χρησιμοποιούνται αμέσως ή εμμέσως από την ιστοσελίδα της ή μπορούν να κληθούν μέσω αυτής. Ο όμιλος WALTER GROUP διατηρεί επίσης το δικαίωμα, να πραγματοποιεί αλλαγές ή συμπληρώσεις των διατιθέμενων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

(4) Ο όμιλος WALTER GROUP δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από ακατάλληλη ή καταχρηστική χρήση του λογαριασμού του από τον ίδιο το χρήστη, από κατάχρηση ή απώλεια των διακριτικών στοιχείων ή των από τον χρήστη αποθηκευμένων δεδομένων.

I.4. Διαθεσιμότητα

(1) Ο όμιλος WALTER GROUP προσπαθεί να διατηρεί τα συνεχή λειτουργία και πρόσβαση στην ιστοσελίδα της - πάντα κατά το μέτρο των δεδομένων τεχνικών, οικονομικών, λειτουργικών και οργανωτικών δυνατοτήτων.

(2) Ο όμιλος WALTER GROUP δεν αναλαμβάνει την εγγύηση ή εγγυητική ευθύνη ότι η ιστοσελίδα της ή τα περιεχόμενά της, θα λειτουργούν, θα είναι αλάνθαστα ή ότι λάθη θα διορθώνονται, επίσης ότι η ιστοσελίδα της και/ή τα βοηθητικά μέσα (όπως π.χ. ο διακομιστής) του ομίλου WALTER GROUP είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επικίνδυνα συστατικά. Ο όμιλος WALTER GROUP αποκλείει ρητά κάθε ευθύνη διά παντός είδους ζημίες από τη διάθεση της ιστοσελίδας του ομίλου ή των βοηθητικών μέσων κατά το μέτρο που επιτρέπει ο νόμος.

(3) Για χρονικά διαστήματα αδυναμίας πρόσβασης λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων ο όμιλος WALTER GROUP δεν αναλαμβάνει ευθύνη.

I.5. Εξωτερικά Links

Η ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP περιέχει εξωτερικά links που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων προμηθευτών. Ο όμιλος WALTER GROUP δεν έχει επιρροή στη διαθεσιμότητα, ποιότητα και το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδεόμενων ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τα περιεχόμενα των εξωτερικών Links που παραβιάζουν ισχύον δίκαιο ή προκαλούν κατά άλλο τρόπο ζημία στους χρήστες.

I.6. Ασφαλείς σελίδες

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εν μέρει πιστοποιητικά SSL από την SwissSign. Τα πιστοποιητικά SSL της SwissSign, εκτός από αποτελεσματική κρυπτογράφηση των δεδομένων χρήστη κατά τη μεταφορά τους στον web-server, περιλαμβάνουν και ταυτοποίηση του παρόχου (WALTER GROUP) καθώς και επαλήθευση γνησιότητας της ιστοσελίδας για προστασία ενάντια στο ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (phishing).

Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους συναλλαγών της SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη της SwissSign Gold (repository.swisssign.com) καθώς και ότι τις έχει διαβάσει, τις έχει αποδεχθεί και προτίθεται να τις τηρήσει. Η WALTER GROUP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ενώπιον του χρήστη σε ό,τι αφορά τη χρήση των πιστοποιητικών SSL.

I.7. Κώδικες πρόσβασης και λογαριασμοί χρηστών

(1) Για ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. LOADS TODAY, πύλη πελατών) η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Μετά την εγγραφή και τον έλεγχο ο χρήστης λαμβάνει από τον όμιλο WALTER GROUP έναν κωδικό ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη.

(2) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού αριθμού και άλλων ενδεχομένως υπαρχόντων στοιχείων, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται αναφορικά με τον λογαριασμό του χρήστη. Όλες οι ανεπίτρεπτες χρήσεις του λογαριασμού χρήστη ή άλλες παραβάσεις ασφαλείας πρέπει να δηλώνονται αμέσως στον όμιλο WALTER GROUP. Η καταχώρηση του λογαριασμού χρήστη ή η δήλωση συνδρομής είναι συνδεδεμένη με τον αριθμό εταίρου του χρήστη. Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αποκαλύψει τον αριθμό εταίρου ή τον κώδικα σε άλλα πρόσωπα ή να τα διαθέσει σε αυτά. Κάθε δημοσιοποίηση του αριθμού εταίρου ή/και του κώδικα από τον χρήστη μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη ή παύση της συνδρομής.

(3) Η μετάδοση σε τρίτους στοιχείων, περιεχομένων και πληροφοριών, που είναι γνωστά(-ές) στον χρήστη βάσει του λογαριασμού του, δεν επιτρέπεται.

(4) Ο όμιλος WALTER GROUP επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εγκρίνει την εγγραφή ή δήλωση συνδρομής για κάποια υπηρεσία ή να τις αρνηθεί χωρίς την παράθεση των λόγων. Ο όμιλος WALTER GROUP δικαιούται επίσης να διακόψει κάθε λογαριασμό χρήστη ή την δήλωση συνδρομής για κάποια υπηρεσία χωρίς παράθεση των λόγων.

I.8. Φόρτωση βλαβερού υλικού

Ο όμιλος WALTER GROUP απαγορεύει την φόρτωση ηλεκτρονικών προγραμμάτων, αρχείων και άλλου υλικού που περιέχουν βλαβερά ή/και διακόπτοντα χαρακτηριστικά όπως ιούς, νοθευμένα αρχεία, «κρυμμένα» αρχεία (όπως π.χ. εικόνες ενσωματωμένες σε ηχητικά αρχεία), σκουλήκια, δούρειους ίππους ή διαδικτυακά ρομπότ (bots) με σκοπό την κύλιση, την απεικόνιση πολλαπλής οθόνης και άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να διαταράξουν γενικά την ακεραιότητα ή λειτουργία της ιστοσελίδας ή την με απευθείας σύνδεση επικοινωνία.

I.9. Ηλεκτρονικές επιθέσεις

(1) Ηλεκτρονικές επιθέσεις κάθε είδους κατά της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP ή άπαντα συνδεόμενα με αυτήν δεδομένα του ομίλου WALTER GROUP ή με δεδομένα κάποιων χρηστών απαγορεύονται.

(2) Κάθε ηλεκτρονική επίθεση οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του χρήστη, στου οποίου την σφαίρα ανήκει η επίθεση και διώκεται κατά το αστικό και ποινικό δίκαιο.

 

 

II. Γενικές υποδείξεις προστασίας δεδομένων

II.1. Νομική βάση

Ο όμιλος WALTER GROUP θα χειρίζεται όλα τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί ή γίνει γνωστά μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις του αυστριακού νόμου περί προστασίας δεδομένων.

II.2. Συγκατάθεση του χρήστη για την χρήση δεδομένων

(1) Ο χρήστης δίνει την συγκατάθεσή του για ηλεκτρονική λήψη πληροφοριών, δελτίων ειδήσεων και διαφημιστικού υλικού (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) από τον όμιλο WALTER GROUP. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή είτε απευθείας με τον σύνδεσμο «αποχώρηση» στο δελτίο ειδήσεων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς:: austria@lkw-walter.com

(2) Βάσει των ρυθμίσεων του Browser, ο χρήστης συγκατατίθεται ρητά στην χρήση ειδικών αρχείων από τον όμιλο WALTER GROUP, ιδιαίτερα στην αποθήκευση των αρχείων στο σκληρό του δίσκο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σημείο II.6. (Ειδικά αρχεία - Cookies).

(3) Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεση συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον όμιλο WALTER GROUP (§ 28 Νόμος περί προστασίας δεδομένων). Για τον σκοπό αυτό ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς austria@lkw-walter.com.

II.3. Δικαίωμα πληροφόρησης, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής

Ο χρήστης έχει δικαίωμα πληροφόρησης, διόρθωσης ή διαγραφής των αποθηκευμένων δεδομένων ανά πάσα στιγμή υπό τις προϋποθέσεις του αυστριακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (ιδιαίτερα §§ 26-28 του νόμου αυτού). Σχετικά με το θέμα αυτό ο χρήστης μπορεί να έλθει σε επαφή με τον όμιλο WALTER GROUP στη διεύθυνση austria@lkw-walter.com.

II.4. Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP εφαρμόζεται και συντηρείται από κοινού με εξωτερικούς πάροχους υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποστέλλονται ανωνυμοποιημένα δεδομένα στους εξωτερικούς πάροχους υπηρεσίων για σκοπούς ανάπτυξης και δοκιμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση και σε ανοικτά δεδομένα. Προηγουμένως όμως οι πάροχοι υποχρεούνται διά συμβολαίου να χρησιμοποιήσουν τα ληφθέντα δεδομένα αποκλειστικά βάσει των οδηγιών τού ομίλου WALTER GROUP και να τα διαγράψουν μετά το πέρας των εργασιών.

II.5. Ασφάλεια δεδομένων

Ο όμιλος WALTER GROUP καταβάλλει προσπάθεια να προσφέρει, κατά το μέγιστο δυνατό, σίγουρη ανταλλαγή δεδομένων με τα μέσα ανοιχτής επικοινωνίας. Συγχρόνως ο χρήστης καλείται να επωμιστεί εύλογες προσπάθειες για σίγουρη χρήση του διαδικτύου (μία επίκαιρη Browser έκδοση, διατήρηση απορρήτου των δεδομένων πρόσβασης σε πλατφόρμες ανοιχτής γραμμής).

II.6. Ειδικά αρχεία, Cookies

(1) Με σκοπό να διευρυνθούν οι λειτουργίες των προσφορών του διαδικτύου και η χρήση του να γίνει πιο άνετη για τον χρήστη, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα «Cookies», δηλ. ειδικά αρχεία.


(1.1) Τα περισσότερα Cookies που χρησιμοποιεί η WALTER GROUP διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό δίσκο του χρήστη μετά τη λήξη της συνεδρίας διαφυλλιστή-Browser (προσωρινά cookies). Τα προσωρινά Cookies είναι απαραίτητα π.χ. για να προσφέρουν στον χρήστη συγκεκριμένες λειτουργίες φόρμας σε περισσότερες σελίδες. Επιπλέον, η WALTER GROUP χρησιμοποιεί και Cookies, που παραμένουν στον σκληρό δίσκο του χρήστη (μόνιμα cookies). Τα μόνιμα Cookies διαρκούν από 1 μήνα έως 10 χρόνια και διαγράφονται από μόνα τους μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος ή μπορεί ο χρήστης να τα διαγράψει και μόνος του. Ο αποκλειστικός σκοπός αυτών των Cookies (μόνιμα cookies) είναι να προσαρμοστεί η διαδικτυακή προσφορά όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες του χρήστη και, κατά συνέπεια, να καταστεί η χρήση της ιστοσελίδας όσο το δυνατόν πιο άνετη για τον χρήστη.


(1.2) Cookies τρίτων παρόχων (τα επονομαζόμενα Third Party Cookies)
Η WALTER GROUP χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ορισμένων τρίτων παρόχων (εταίροι διαφήμισης), οι οποίοι συμβάλλουν στο να καταστεί η διαδικτυακή προσφορά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τους πελάτες. Για το λόγο αυτό, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται και Cookies (μόνιμα ή προσωρινά cookies) τρίτων παρόχων στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Ο αποκλειστικός σκοπός των Cookies τρίτων παρόχων είναι να τους παρέχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους χρήστες στοχοθετημένη διαφήμιση. Σας εφιστούμε ρητά την προσοχή στο γεγονός ότι η WALTER GROUP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη νόμιμη χρήση cookies μέσω τρίτων.


(1.3) Τα Cookies (της WALTER GROUP και τρίτων παρόχων) δεν λαμβάνουν κανένα προσωπικό δεδομένο. Στο πλαίσιο ενός ονόματος χρήστη λαμβάνονται μόνο δεδομένα ψευδωνύμου. Αναφερόμαστε για παράδειγμα σε δεδομένα όπως ποιες σελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης, τι περιεχόμενο αναζήτησε, κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα ψευδωνύμου δεν συνδυάζονται καμία χρονική στιγμή με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.


(1.4) Ο χρήστης δύναται να επηρεάσει τη χρήση των Cookies μέσω ανάλογων ρυθμίσεων στον διαφυλλιστή- Browser. Υπάρχει π.χ. η δυνατότητα αποδοχής των Cookies γενικά ή κατά περίπτωση ή ακόμη και η γενική απόρριψή τους. Έτσι όμως ενδεχομένως να περιοριστεί η λειτουργία των προσφορών από τον όμιλο WALTER GROUP.

II.7. Ανάλυση ιστοσελίδας

(1) Ο ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP χρησιμοποιεί Google Analytics, υπηρεσία ανάλυσης του δικτύου της Google Inc. („Google“). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Cookies», αρχεία κειμένων, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και καθιστούν δυνατή την ανάλυση χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη. Οι, από τα ειδικά αρχεία, παραγόμενες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Αν έχει ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση στην ιστοσελίδα, η Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης η άλλων συμβαλλομένων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περικόπτει προηγουμένως την διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη. Η πλήρης διαδικτυακή διεύθυνση μεταφέρεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και περικόπτεται εκεί. Βάσει εντολής του ομίλου WALTER GROUP η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί την χρήση της ιστοσελίδας, να καταρτίζει εκθέσεις περί των δραστηριοτήτων σε αυτήν καθώς και να παράσχει άλλες υπηρεσίες συνδεόμενες με την χρήση της. Η διαδικτυακή διεύθυνση, που αποστέλλεται από τον Browser του χρήστη στο πλαίσιο της Google Analytics, δεν θα συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google.

(2) Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει την αποθήκευση των ειδικών αρχείων με ανάλογη ρύθμιση του λογισμικού στον Browser. Εφιστάται η προσοχή του χρήστη, στο ότι στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή, η πλήρης χρήση των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας. Πέραν αυτού ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει την καταγραφή των παραγομένων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής διεύθυνσης), που αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας στην Google, από το ειδικό αρχείο, καθώς και της κυκλοφορίας τους από την Google, εκτελώντας το πρόσθετο πρόγραμμα του Browser (plug-in) που διατίθεται στο εξής Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Πρόσθετα προγράμματα (plugins) κοινωνικών δικτύων

(1) Σε τμήματα της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές τρίτων (π.χ. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) καθώς και περιεχόμενα αποθηκευμένα σε πλατφόρμες τρίτων (π.χ. Youtube). Παρά τον προσεκτικό έλεγχο και ενεργά μέτρα προστασίας δεδομένων ο όμιλος WALTER GROUP δεν έχει επιρροή στο είδος και την χρήση των δεδομένων χρηστών που συλλέγονται από τρίτους στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη για τα δεδομένα αυτά έγκειται αποκλειστικά στους παρέχοντες αυτών των εφαρμογών:

(1.1) Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει στοιχεία AddThis. Το AddThis είναι μια υπηρεσία σελιδοδείκτη (bookmarking), η οποία επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να κοινοποιήσουν την τρέχουσα επιλεγμένη ιστοσελίδα σε άλλους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Google+ κ.α. Ο χρήστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κοινοποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, να το σχολιάσει και να το αξιολογήσει. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί στοιχεία AddThis, ο διαδικτυακός διαφυλλιστής του χρήστη δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του AddThis και ενδεχομένως με επιλεγμένα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσίες σελιδοδείκτη. Κατά τη διασύνδεση του AddThis χρησιμοποιούται cookies. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή (όπως π.χ. χρονική στιγμή χρήσης ή γλώσσα διαφυλλιστή) μεταβιβάζονται στην AddThis LLC των ΗΠΑ και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται εκεί. Όταν αποστέλλετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες σελιδοδείκτη κ.λπ., είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης μεταξύ της επίσκεψης στην ιστοσελίδα και του προφίλ χρήστη από το αντίστοιχο δίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων (περιλαμβανομένου του σκοπού χρήσης) από την AddThis LLC και την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθεί η AddThis LLC θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.addthis.com/privacy. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία και την προστασία δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες σελιδοδείκτη κ.λπ. καθώς και δυνατότητες ρύθμισης από τον χρήστη μπορείτε να λάβετε από την πολιτική περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου. Η WALTER GROUP δεν προβαίνει σε μεταβίβαση των σχετικών δεδομένων σε τρίτα μέρη. Με τη χρήση των πεδίων AddThis, ο χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του με την επεξεργασία δεδομένων από την AddThis LLC σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ιστοσελίδα http://www.addthis.com. Ο χρήστης μπορεί να δηλώσει την αντίθεσή του στη χρήση των δεδομένων χρήστη ανά πάσα στιγμή με την επιλογή "Opt Out Cookies" (cookies αυτοεξαίρεσης). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε και στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα της AddThis LLC. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να συλλέγει το AddThis δεδομένα χρήστη μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να μην χρησιμοποιήσει τα στοιχεία AddThis.

(1.2) Η Facebook Inc. με έδρα στην 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ (εν συντομία Facebook), προσφέρει πρόσθετα προγράμματα για φορείς ιστοσελίδων/εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP. Τα πρόσθετα προγράμματα αναγνωρίζονται απο το έμβλημα του Facebook ή το κουμπί Facebook-Like και -Recommend. Όταν ο χρήστης καλεί την ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP που περιέχει το πρόσθετο πρόγραμμα αυτό, ο Browser του χρήστη δημιουργεί σύνδεση με τον διακομιστή του φορέα του προγράμματος. Το περιεχόμενο του πρόσθετου προγράμματος αποστέλλεται από το Facebook απευθείας στον Browser του χρήστη και παρουσιάζεται αναλόγως στο πλαίσιο της σελίδας. Ο όμιλος WALTER GROUP δεν έχει επιρροή στο περιεχόμενο που απεικονίζεται στο πρόσθετο πρόγραμμα. Το Facebook μπορεί ενδεχομένως να παρακολουθήσει την επίσκεψη του χρήστη σε ανάλογες σελίδες της ιστοσελίδας του και να την συνδέσει με λογαριασμό Facebook, εφόσον ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Facebook ή έχει επισκεφτεί πρόσφατα σελίδα του Facebook ή με περιεχόμενα αυτού. Αν ο χρήστης χρησιμοποιεί ενεργά πρόσθετα προγράμματα, επειδή π.χ. έχει ενεργοποιήσει το κουμπί Like ή έχει στείλει σύσταση της σελίδας, αποστέλλονται επίσης ανάλογες πληροφορίες από τον Browser του χρήστη απευθείας στο Facebook, χωρίς ο όμιλος WALTER GROUP να έχει επιρροή επ΄αυτού. Ακριβέστερες πληροφορίες για το είδος, τον σκοπό, την έκταση καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων του χρήστη από το Facebook μπορείτε να λάβετε από τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων στο Facebook http://www.facebook.com/policy.php Εκεί ο χρήστης μαθαίνει περισσότερα σχετικά με δικαιώματα και δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητας του. Σκοπός και έκταση της συλλογής δεδομένων από το Facebook καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία από το Facebook δεν επηρεάζονται από τον όμιλο WALTER GROUP, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

(1.3) Η Twitter Inc. με έδρα στην 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ (εν συντομία Twitter) προσφέρει πρόσθετα προγράμματα για φορείς ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP. Οι πρόσθετες εφαρμογές αναγνωρίζονται από το κουμπί «Twitter-Tweet» ή «Follow». Σελίδες με τα πρόσθετα προγράμματα αυτά δημιουργούν απευθείας σύνδεση με το Twitter καί αποστέλλουν - ανάλογα με το καθεστώς εισόδου σας στο Twitter - διαφορετικά δεδομένα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο μπορούν ενδεχομένως να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την χρήση του διαδικτύου από τον χρήστη της ιστοσελίδας του ομίλου WALTER GROUP τα οποία το Twitter θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για ιδίους σκοπούς. Τα απεικονιζόμενα περιεχόμενα των πρόσθετων προγραμμάτων βρίσκονται στον διακομιστή του Twitter και απλώς παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP. Σκοπός και έκταση της συλλογής δεδομένων από το Twitter καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία από αυτό δεν επηρεάζονται από τον όμιλο WALTER GROUP, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του Twitter θα βρείτε http://twitter.com/privacy

(1.4) Η Google Inc. με έδρα στην 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (εν συντομία Google) προσφέρει πρόσθετα προγράμματα για φορείς ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP. Τα πρόσθετα προγράμματα αναγνωρίζονται από το κουμπί «Google-Plus-One». Σελίδες με τα πρόσθετα προγράμματα αυτά δημιουργούν απευθείας σύνδεση με το Google καί αποστέλλουν - ανάλογα με το καθεστώς εισόδου στο Google - διαφορετικά δεδομένα. Κατ΄αυτό τον τρόπο ενδεχομένως μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την χρήση του διαδικτύου από τον χρήστη του δικτυακού τόπου του ομίλου WALTER GROUP ή να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google. Τα απεικονιζόμενα περιεχόμενα των πρόσθετων προγραμμάτων βρίσκονται στον διακομιστή του Google και απλώς παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ομίλου WALTER GROUP. Σκοπός και έκταση της συλλογής δεδομένων από το Google καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία από αυτό δεν συνδέονται με τον όμιλο WALTER GROUP, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του Google θα βρείτε http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Στοχοθετημένη διαφήμιση / αναπροσανατολισμός (re-targeting)

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις επονομαζόμενες τεχνολογίες αναπροσανατολισμού. Η WALTER GROUP χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες για να καταστήσει τη διαδικτυακή της προσφορά προς τους χρήστες ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Αυτή η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα σε χρήστες, που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της WALTER GROUP, να ενημερώνονται μέσω διαφήμισης από ιστοσελίδες τρίτων.

Η WALTER GROUP είναι πεπεισμένη ότι η εμφάνιση εξατομικευμένης, στοχοθετημένης διαφήμισης είναι κατά κανόνα πολύ πιο ενδιαφέρουσα για τον χρήστη από τη διαφήμιση που δεν έχει καμία προσωπική αναφορά. Η εμφάνιση αυτών των διαφημιστικών μέσων σε ιστοσελίδες τρίτων πραγματοποιείται βάσει τεχνολογίας "cookies" και ανάλυσης της προηγούμενης συμπεριφοράς χρήσης. Αυτή η μορφή διαφήμισης πραγματοποιείται απολύτως ανώνυμα. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη και δεν υπάρχει συσχετισμός κανενός προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

 

III. Αλλοι κανονισμοί

III.1. Δωσιδικία

Το συμβόλαιο βασίζεται στο αυστριακό δίκτυο. Για την επίλυση διαφορών καθορίζεται ως αρμόδιο το Περιφερειακό Δικαστήριο Εμπορικών Υποθέσεων Βιέννης. Ισχύει αποκλειστικά αυστριακό δίκαιο, χωρίς εφαρμογή του δικαίου αγοράς των Η.Ε. και των παραπεμπτικών κανόνων του νόμου περί Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου.

III.2. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, ρήτρα σωτηρίας

(1) Τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις τού συμβολαίου αυτού διενεργούνται μόνο εγγράφως. Προφορικοί δευτερεύοντες περιορισμοί είναι ανίσχυροι.

(2) Σέ περίπτωση πού ένας ή περισσότεροι όροι τού παρόντος συμβολαίου είναι άκυροι γιά οποιονδήποτε λόγο, τούτο δέν θίγει τήν ισχύ τού λοιπού περιεχομένου τού συμβολαίου.
^ - Top

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να σας εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Με τη χρήση της ιστοσελίδας δίνετε τη συγκατάθεσή σας με την αποθήκευση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση: Όροι χρήσης