Τι είναι οι Incoterms;

Οι Incoterms (Διεθνείς Εμπορικοί Όροι) είναι προτυποποιημένοι διεθνείς εμπορικοί όροι. Συντάσσονται από διεθνή εμπορικά επιμελητήρια (ισχύουσα έκδοση: Incoterms 2010). Τα συμβαλλόμενα μέρη (αγοραστής, πωλητής) μίας εμπορικής συναλλαγής μπορούν να συμφωνήσουν σε κάποιον όρο αυτών των Incoterms. Με τη βοήθεια των Incoterms ρυθμίζονται οι πιο βασικές υποχρεώσεις αγοραστών και πωλητών, ιδίως το ζήτημα της μετάθεσης κινδύνου και το κόστος της μεταφοράς μεταξύ των εμπορικών εταίρων.

Τι ρυθμίζεται στο πλαίσιο των Incoterms;

Με τη συμφωνία ενός όρου παράδοσης, διευκρινίζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων εταίρων κυρίως τα ακόλουθα:
Ο τόπος και ο χρόνος μεταβίβασης της μετάθεσης κινδύνου για κάποια πιθανή βύθιση (και/ή ζημία, απώλεια, κλοπή, κ.λπ.) των προϊόντων


Καταμερισμός κόστους του φορτίου


Υποχρεώσεις εκτελωνισμού εξαγωγής και/ή εισαγωγής

Τι είδους Incoterms υπάρχουν;

Στη συνέχεια θα βρείτε μια επισκόπηση:
Τα στοιχεία αποτελούν μια συνοπτική εκδοχή, και δεν περιλαμβάνουν όλο το εύρος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών.

Επεξήγηση των Incoterms για τις οδικές μεταφορές

EXW: Ex Works - Εκ του Εργοταξίου (... κατανομαζόμενος τόπος παράδοσης)

Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος και δε φέρει καμία ευθύνη εκ του εργοστασίου/αποθήκη. Ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να μεταφορτώσει το προϊόν σε κάποιο μέσο μεταφοράς που θα το παραλάβει, ούτε να το εκτελωνίσει (ως εξαγωγή), εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
EXW: Ex Works - Εκ του Εργοταξίου

FCA: Free Carrier- Ελεύθερο στο Μεταφορέα (... κατανομαζόμενος τόπος παράδοσης)

Ο αγοραστής αναλαμβάνει το κόστος και το ρίσκο από τον φορτωτή στο σημείο αφετηρίας. Ο πωλητής αναλαμβάνει τη φόρτωση σε κάποιο όχημα μεταφοράς που θα παραλάβει το φορτίο καθώς και τον εκτελωνισμό εξαγωγής του προϊόντος εφόσον απαιτείται.
FCA: Free Carrier- Ελεύθερο στο Μεταφορέα

CPT: Carriage Paid To- Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι (... κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

Ο πωλητής οφείλει να συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς και αναλαμβάνει το κόστος έως τον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Ο πωλητής αναλαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, και την ευθύνη να εκτελωνίσει το προϊόν. Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους (απώλεια, ζημία) από τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων στον πρώτο μεταφορέα στο σημείο αφετηρίας. Ωστόσο, τον εκτελωνισμό -εφόσον είναι απαραίτητος- αναλαμβάνει ο αγοραστής!
CPT: Carriage Paid To- Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι

CIP: Carriage And Insurance Paid To - Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι (... κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

Ο πωλητής οφείλει να συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς και αναλαμβάνει το κόστος έως τον κατανομαζόμενο τόπο προορισμού. Ο πωλητής οφείλει, εφόσον είναι απαραίτητο, να αναλάβει την ευθύνη εκτελωνισμού της εξαγωγής του προϊόντος. Ο πωλητής συνάπτει και μια ασφαλιστήρια σύμβαση ενάντια στους κινδύνους που αναλαμβάνει ο αγοραστής (απώλεια, ζημία). Οι κίνδυνοι (απώλεια, ζημία) αποτελούν ευθύνη του αγοραστή από την παράδοση του προϊόντος στον πρώτο φορτωτή στο σημείο αφετηρία. Εφόσον απαιτείται εκτελωνισμός εισαγωγής, αυτό το κόστος το αναλαμβάνει ο αγοραστής!
CIP: Carriage And Insurance Paid To - Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι

DAT: Delivered at Terminal - Παραδοτέο στο τερματικό (... κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού)

Ο πωλητής αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους μεταφοράς στο κατονομαζόμενο τερματικό/τόπο, καθώς και την εκφόρτωση από το παραληφθέν μεταφορικό μέσο. Ωστόσο, οι τελωνειακοί δασμοί εισαγωγής, εφόσον είναι απαραίτητοι, αποτελούν ευθύνη του αγοραστή!
DAT: Delivered at Terminal - Παραδοτέο στο τερματικό

DAP: Delivered at Place- Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού (... κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

Ο πωλητής θέτει την παράδοση του φορτίου στη διάθεση του αγοραστή στο όχημα μεταφοράς έτοιμο προς εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού στη χώρα εισαγωγής και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους έως εκεί. Η διεκπεραίωση του εκτελωνισμού εισόδου και η εκφόρτωση αποτελούν ευθύνη του αγοραστή!
DAP: Delivered at Place- Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού

DDP: Delivered Duty Paid- Παραδοτέο, Δασμός Πληρωμένος² (... κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)

Ο πωλητής θέτει στη διάθεση του αγοραστή το εκτελωνισμένο προϊόν στο όχημα μεταφοράς έτοιμο προς εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού στη χώρα εισαγωγής και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους έως εκεί. Ο πωλητής αναλαμβάνει και την ευθύνη, να καταβάλλει όλα τα τέλη για τους εκτελωνισμούς εξαγωγής και εισαγωγής καθώς και τις διαδικασίες. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την εκφόρτωση!
DDP: Delivered Duty Paid- Παραδοτέο, Δασμός Πληρωμένος²
² Ωστόσο, εάν και τα δύο μέρη επιθυμούν να αποκλείσουν κάποια συγκεκριμένα κόστη από τον πωλητή που αφορούν την εισαγωγή του προϊόντος (όπως π.χ. τον ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς ως μια ρητή προσθήκη στη σύμβαση αγοράς (αυθεντικό απόσπασμα από 2000) και/ή θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος DAP.

Περισσότερες πληροφορίες:

^ - Top

Αυτή η δικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί Cookies ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χρήση Cookies. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies, κάντε κλικ εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρείτε στους όρους χρήσης και τις υποδείξεις προστασίας δεδομένων.

Αποδοχή